Видання наукових праць

Видавничі вимоги до оформлення статей у «Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту»

Останнє оновлення: Понеділок, 08 червня 2015, 07:58

До публікації приймаються матеріали науково-дослідних робіт спеціалістів залізничного транспорту та промисловості, які присвячені вирішенню сучасних проблем з підвищення ефективності та удосконалення процесу перевезень вантажів, експлуатації та ремонту рухомого складу, інформаційної технології, зв’язку та телеуправління на залізничному транспорті і утримання споруд і колії залізниць України.

Збірник включено до переліку № 1 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Постанова президії ВАК України № 1-05/4 від 26 травня 2010 р.)

У зв'язку з цим редакційна колегія збірника наукових праць Української державної академії залізничного транспорту звертається до авторів, які бажають надрукувати статтю в збірнику, з проханням керуватися вимогами ВАК України.

Статті, які не відповідають вказаним вимогам, до друку в збірнику прийматись не будуть.

1. Структура статей.

 1. УДК (у лівому верхньому куті);
 2. Назва статті друкується великими літерами прямим шрифтом 3 мовами (українською, англійською, російською).
 3. Автори (вчене звання, ініціали, прізвище) 3 мовами (українською, англійською, російською).
 4. Анотація 3 мовами (українською, російською - 50 слів, розширена анотація англійською - 150 слів). Слово анотація не пишемо.
 5. Ключові слова 3 мовами (українською, російською, англійською) до 10 слів (після кожної анотації).
 6. Розділи статті:

Вступ. У вступі можна вказати до якої галузі науки (виробництва) відносяться дослідження, про які йде мова в статті, обґрунтування актуальності проблеми, розв'язуваної автором;

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій в яких вирішувалася дана проблема іншими вченими, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена ця стаття;

Визначення мети та задачі дослідження: формулювання цілей статті (постановка завдання); мета дослідження, виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Основна частина дослідження отримана в результаті дослідження. Приклади практичних рішень (результати експериментів, графіки, діаграми і т.п.), що дозволяють оцінити адекватність запропонованих теоретичних рішень і їхню практичну значимість.

Висновки з дослідження і перспективи, подальший розвиток у даному напрямку..

 1. Список використаних джерел з обов'язковим посиланням на них у тексті [1, c.23]. Бібліографічний опис оформляються згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 „Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальна вимоги та правила складання”.
 2. Після списку використаних джерел повідомляємо відомості про авторів мовою оригіналу статті та англійською мовою: прізвище, ім’я, по батькові, вчений ступінь, звання, кафедра, відділ та повна назва організації де працює або навчається автор. Тел. E-mail. Мобільні телефони не вказувати.

2. Рекомендації до тексту:

Текстові матеріали готуються та друкуються з використанням комп’ютерних текстових редакторів MS Word for Windows 2003, шрифт тексту має бути 14, гарнітура - Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1, для набору формул використовують вбудований редактор формул, табличні матеріали готуються з використанням електронних таблиць (MS Excel).

Рисунки подаються у форматі jpq. Поля по 20 мм з усіх боків. Підпис малюнка - Рис.1. (під малюнком).

Автори несуть відповідальність за зміст статті, точність і якість перекладу.

3. До редакції подаються:

 1. Супровідний лист про дозвіл на друкування статті (якщо стаття подається з іншої організації).
 2. Стаття у роздрукованому вигляді.
 3. Електронна копія статті на диску або флеш-накопичувачу.
 4. Рецензія, підписана доктором наук, з печаткою установи де працює автор, що надав рецензію.
 5. Витяг з протоколу засідання кафедри (установи), що рекомендує статтю до друку.

Рукописи подаються до НДЧ та відповідальним за випуск періодичного видання.

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ