Видання наукових праць

Напрямки

Останнє оновлення: Середа, 11 листопада 2015, 07:43

Рік заснування:

2002

Проблематика:

висвітлення теоретичних і практичних досліджень у справі економіки транспортної і промислової галузей України

Тематика статей:

1 Державне регулювання

2 Економіка підприємства

3 Проблеми транспортного комплексу України

4 Соціально-економічні відносини

5 Інвестиції та інноваційна діяльність

6 Менеджмент та маркетинг

7 Економічна психологія, етика, мораль та культура бізнесу

8 Загальноекономічні питання

Веб-сторінка вісника:

http://vetp.kart.edu.ua

Реферативні бази даних:

http://www.kart.edu.ua

Назва БД, назва видання у БД:

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe

eLIBRARY.RU:

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=38805

GoogleScholar профіль:

https://scholar.google.com.ua/citations?user

Реферативна база «Наукова періодика України»:

http://journals.uran.ua/index.php/2075-4892

ISSN:

2075-4892

ISSN online:

2413-4892

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ №21513-11413ПР від 27.07.2015 р.

Фахова реєстрація у ВАК України:

Постанова № 1-05/6 від 11.06.03

Галузь науки:

08.00.03 — економіка та управління національним господарством;

08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Періодичність:

4 рази на рік

ISSN:

2075-4892

Мова видання:

українська, російська, англійська

Засновник:

Український державний університет залізничного транспорту

Головний редактор:

Дикань Володимир Леонідович, доктор економічних наук

Заступник головного редактора:

Кірдіна Олена Григорівна, доктор економічних наук

Члени редколегії:

д.е.н., професор Д.О. Горелов
д.е.н., професор О.Г. Дейнека
д.е.н., професор В.В. Дикань
д.е.н., професор І.Ю. Зайцева
д.е.н., професор А.М. Золотарьов
д.е.н., професор О.І. Зоріна
д.е.н., професор О.С. Іванілов
д.т.н., професор Ю.Є. Калабухін
д.е.н., професор Л.Л. Калініченко
д.е.н., професор В.В. Компанієць
д.е.н., професор О.М. Криворучко
д.е.н., професор Л.О. Позднякова
д.е.н., професор Л.О. Українська
д.е.н., професор Н.В. Чебанова
д.е.н., професор В.Г. Шинкаренко
д.е.н., професор А.І. Яковлєв
к.е.н., ведучий наук.співробітник «ВНИИЖТ» Г.А. Васильєва (Росія, м.Москва)
д.е.н., професор О.О. Вовк (Росія, м.Москва)
д.т.н., професор П.В. Герасименко (Росія, м.Санкт-Петербург)
д.філос, нач.від. зовн. зв’язків Естонської залізниці Елма Мустен (Естонія)
д.е.н., професор І.О. Єловий (Білорусія)
д.філос., професор Збігнієв Лукашик (Польща)
д.філос., доцент А.О. Михальченко (Білорусія)