gototop
Дисципліна «Бюджетна система» PDF Печать

 

Кількість кредитів ECTS                – 3

Модулів                                          – 3

Змістовних модулів                        – 2

Загальна кількість годин                – 108

Тижневих годин                             – 3

Теорія                                             – 2

Семінари та практичні заняття      – 1

 

Мета дисципліни: розкрити закони побудови і функціонування бюджетної системи, теоретичні і практичні основи системи державного фінансового регулювання в ринковій економіці.

 

Таблиця 1 – Строки вивчення дисципліни

Форма навчання

Курс

Семестр

Вид звітності

Денна:

повна

скорочена

 

4

3

 

7

5

 

Іспит

Іспит

Заочна:

повна

скорочена

 

4

3

 

7

6

 

Іспит

Іспит

 

Таблиця 2 – Види занять дисципліни

Види занять

Обсяг, годин

Форма навчання

Денна

Заочна

повна

скорочена

повна

скорочена

Лекції

34

34

14

8

Практичні заняття

17

17

4

2

Лабораторні роботи

 

 

 

 

Курсовий проект

 

 

 

 

Контрольна робота

 

 

+

+

Самостійна робота

57

84

117

125

Самостійна робота у комп’ютерному класі

 

 

 

 

Разом

135

135

135

135

 

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Сутність, призначення та роль бюджету держави 

Бюджет держави як економічна категорія. Бюджет як основний фінансовий план держави. Стан бюджету: рівновага доходів і видатків; бюджетний надлишок; бюджетний дефіцит. Роль і місце бюджету у фінансово-кредитному механізмі.

 

Тема 2. Бюджетний устрій та побудова бюджетної системи України 

Поняття бюджетного устрою і бюджетної системи, їх співвідношення. Основи бюджетного устрою. Види бюджетів. Принципи побудови бюджетної системи. Засади розмежування видатків і доходів між окремими бюджетами. Характер та форми взаємовідносин між бюджетами. Закон України «Про бюджетну систему України».

 

Тема 3. Система доходів бюджету

Методи формування доходів бюджету. Джерела формування доходів бюджету. Склад і структура доходів бюджету України. Загальна характеристика податкової системи України. Неподаткові доходи бюджету. Надходження до бюджету від державних позик. Організація мобілізації доходів бюджету.

 

Тема 4. Система видатків бюджету

Функції держави, їх вплив на склад і структуру видатків бюджету. Роль видатків бюджету у фінансовому забезпеченні потреб соціально-економічного розвитку. Бюджетне фінансування та його форми: кошторисне фінансування, державне фінансування інвестицій, позички з бюджету державним підприємствам, державні дотації. Методи бюджетного фінансування.

 

Тема 5. Видатки бюджету на економічну діяльність держави та науку

Склад видатків бюджету на економічну діяльність, їх роль і місце у розвитку економіки. Бюджетні інвестиції, їх види. Позички з бюджету державним підприємствам, порядок їх видачі і погашення. Операційні витрати, їх склад і призначення. Видатки бюджету на науку.

 

Тема 6. Видатки бюджету на соціальний захист населення і соціальну сферу

Форми і види соціального захисту населення. Форми і методи фінансового забезпечення соціальної сфери. Видатки бюджету на освіту, їх склад і структура. Фінансування загальноосвітніх шкіл. Фінансування дитячих дошкільних закладів. Бюджетне фінансування вищої освіти. Видатки бюджету на охорону здоров'я, їх склад і структура. Бюджетне фінансування закладів культури, склад видатків. Фінансування розвитку фізичної культури і спорту, роль бюджету в державній підтримці олімпійського руху.

 

Тема 7. Видатки бюджету на оборону та управління

Фінансові та політичні аспекти видатків держави на оборону. Видатки бюджету на державне управління, їх склад. Утримання органів законодавчої і виконавчої влади. Видатки на судові органи і прокуратуру. Видатки на правоохоронні органи. Видатки на утримання податкової адміністрації та митних органів. Порядок планування і фінансування видатків бюджету на управління.

 

Тема 8. Державний кредит і видатки бюджету на обслуговування державного боргу

Державний кредит як специфічна форма фінансових відносин. Державні позики як основна форма державного кредиту. Державний борг, його структура.

ЛІТЕРАТУРА

1. Алєксєєв І.В., Ярошевич Н.Б. Бюджетна система: Навч. посіб.. – Л. : "Львівська політехніка", 2004. – 161с.

2. Булгакова С.О., Василенко Л.І. Бюджетна система Україна: Навч. посіб. / Київський національний торговельно- економічний ун-т . – К. : КНТЕУ, 2003. – 287с.

3. Бюджетна система України: Опорний конспект лекцій / Київський національний торговельно-економічний ун-т / Світлана Олексіївна... Булгакова (уклад.) . – К. : КНТЕУ, 2003. – 114с.

4. Дерев'янко І.М., Самчук М.М., Бюджетна система України . – К., 2002. – 160с.

5. Іванов В.М. Бюджетна система: Конспект лекцій / Міжрегіональна академія управління персоналом . – К. : МАУП, 1999. – 79с.

6. Омелянович Л. О., Бюджетна система: Навч. посіб. – Х. : ВД "Інжек", 2004. – 253с.

7. Опарін В.М. Бюджетна система: Навч.-метод. Посібник – К. : КНЕУ, 2002. – 336с.

8. Пасічник Ю.В. Бюджетна система: Навч. посібник – Черкаси : Відлуння, 1999. – 375с.

9. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. посібник – К. : Знання-Прес, 2002. – 495с.

10. Юрій С.І. Бюджетна система України: Навч. посіб. – К. : НІОС, 2000. – 400с.

11. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси: Навч. Посібник – К. : Атіка, 2002. – 368с.

12 Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підруч. – К. : НІОС, 2002. – 608с.

13. Державні фінанси: Теорія і практика перехідного періоду в Центральній Європі: Пер. з англ. / Юрай Немец (ред.) . – К. : Основи, 1998. – 542с.

 

Выбор языка

Russian

evden eve nakliyat