Кафедри будівельного факультету

Трикоз Людмила Вікторівна

Останнє оновлення: Середа, 11 березня 2020, 11:58

Трикоз Людмила Вікторівна

Трикоз Людмила Вікторівна
заст. зав. кафедри з навчально-методичної роботи,
доктор технічних наук, професор


Кваліфікація:
- інженер шляхів сполучення-будівельник (1990, спеціальність «Будівництво залізниць, шлях і шляхове господарство», Харківський інститут інженерів залізничного транспорту);

- доктор технічних наук (2015, спеціальність «Будівельні матеріали та вироби», дисертацію «Теорія надлишкових електричних зарядів та розробка способів збереження стійкості матеріалів і конструкцій за їх наявності» захистила в спеціалізованій вченій раді Д 64.820.02, науковий консультант А.М. Плугін, д.х.н., професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Транспортної академії України, Почесний професор УкрДУЗТ);

- доцент (2000, кафедра будівельних матеріалів, конструкцій та споруд);

- професор (2018, кафедра будівельних матеріалів, конструкцій та споруд).

Основні напрямки наукових досліджень :
дослідження структури та властивостей дисперсних систем і матеріалів; розробки в галузі утилізації відходів при виробництві будівельних матеріалів; діагностування стану та закріплення грунтів основ і земляного полотна.

Автор понад 100 наукових праць, у т.ч. однієї монографії, 8 патентів на винахід; 22 навчально-методичних розробок, у т.ч. 5 навчальних посібників з грифом МОН; нормативних та інструктивних документів для залізничного транспорту.

GoogleScholar профиль: перейти

ORCID ID перейти

Обрані праці:

1. Основы теории твердения, прочности, разрушения и долговечности портландцемента, бетона и конструкций из них: монография: в 3 т. Т. 1. Коллоидная химия и физико-химическая механика цементных бетонов / А.Н. Плугин, А.А. Плу­гин, Л.В. Трикоз, А.С. Кагановский, Ал.А. Плугин. – К.: Наук. думка, 2011. – 331 с.

2. Зміцнена ґрунтова композиція/ А.А. Плугін, Л.В. Трикоз, В.Ю. Савчук /Патент на винахід 115843 UA - Заявл. 09.12.2016. – Заявка № u 2016 12568. – Опубл. 26.12.2017. – Бюл.№ 24.

3. Трикоз Л.В., Савчук В.Ю. Дослідження залежності зміни питомого опору ґрунту від кількості активного мулу станцій біологічного очищення // Науковий вісник будів­ни­цт­­­ва.-Харків: ХДТУБА; ХОТВ АБУ, 2017.- Т. 87. - № 1.- С.128-133. https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/1_87_2017/stroitel_1_87_2017_128_133.pdf

4. Investigation into the Impact of Bitumen Emulsion upon the Electrical Resistance of the Cement and Sand Grout // L.V. Trykoz, I.V. Bagiyanc, А.V. Nykytynskyj// International Journal of Engineering Research in Africa, 2017, Vol. 29, pp 98-103 doi: 10.4028/www.scientific.net/JERA.29.98

5. ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕФОРМАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ҐРУНТОВОГО МАТЕРІАЛУ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІДХОДІВ // Трикоз Л.В., Савчук В.Ю. // Наука та прогрес тран­спорту: Вісник  Дні­пропетровського національного уні­вер­ситету заліз­ни­ч­но­го транспорту ім. Акад. А.В.Лазаряна. Науковий журнал. - № 2 (68) 2017.-С.166-172. doi 10.15802/stp2017/100249

6. Дослідження взаємодій компонентів глиновмісних матеріалів методом інфрачервоної спектроскопії / Трикоз Л.В., О. С. Борзяк, В. Ю. Савчук /Зб. наук. праць УкрДУЗТ. - Хар­ків, 2017. - Вип. 171. - С. 44-52. http://csw.kart.edu.ua/article/view/111402

7. Non-destructive control method of the state of objects operating long time / Liudmyla Trykoz, Svetlana Kamchatnay, Vitalii Lyuty, Dmytro Borodin, Armen Atynian / Diagnostyka, 2018. - Vol. 19. - No. 1. - P. 11-17. DOI:https://doi.org/10.29354/diag/81056

8. Independent diagnostic computer systems with the  ability to restore operational characteristics of construction facilities / Andrii Plugin, Liudmyla Trykoz, Oleh Herasymenko, Anton Pluhin, Vitaliy Konev / Diagnostyka, 2018. - Vol. 19. - No. 2. - P. 11-21. http://dx.doi.org/10.29354/diag/83009

9. Усадочные деформации акрилового  композиционного материала для ремонта бетонных сооружений/ Л.В. Трикоз, С.Н. Камчатная, О.М. Пустовойтова /Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, 2018. - Vol. VI (19). - Iss. 171. - Р. 63-65. https://doi.org/ 10.31174/SEND-NT2018-171VI19-14

10. Probabilistic evaluation of the railway track infrastructure components failure risk/ Anatoliy Shtom­pel, Liudmyla Trykoz , Dmytro Borodin, Andrii Ismagilov, Yaroslav Chmuzh /MATEC Web of Conferences 230, 01017 (2018) Transbud-2018: 8 pages. https://doi.org/10.1051/matecconf/201823001017

11. Пат. 117383 UA МПК (2018.01) E01B 1/00 E01B 27/02 (2006.01) E01C 7/18 (2006.01) C09D 195/00 C08L 93/04 (2006.01). Гідрофобізований ма­те­ріал для влаштування ба­ластного шару заліз­ни­чної колії з підви­щенним електроопором / А.А. Плугін, Л.В. Трикоз, І.В. Багіянц, В.П. Мороз, О.С. Борзяк, О.С. Герасименко / Заявл. 26.04.2016. – Заявка № а 2016 04676 – Опубл. 25.07.2018. – Бюл.№ 14.

12. Трикоз Л.В., Камчатна С.М., Пустовойтова О.М. Вплив виду та кількості наповнювача на деформативні властивості акрилового композиційного матеріалу для ремонту бетонних конструкцій / Вісник ОДАБА. Зб. наук. праць.- Одеса: ОДАБА, 2019. - Вип.74.- С.122-128. DOI: 10.31650/2415-377X-2019-74-122-128

13. L. Trykoz, S. Kamchatnaya, O. Pustovoitova, A. Atynian, O. Saiapin. Effective Waterproofing of Railway Culvert Pipes. The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering 2019 Volume 14 Issue 4: 473–483 https://doi.org/10.7250/bjrbe.2019-14.453

14. I. E. Кazimagomedov, L. V. Trykoz, F. I. Кazimagomedov, A. V. Rachkovskiy. Study of the forming processes of the arbolite structure during the chemical activation of flax shove. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2019, Volume 708, Article ID 012086. doi:10.1088/1757-899X/708/1/012086

15. L. V. Trykoz, S. V. Panchenko, D. O. Bondarenko, A. A. Plugin, O. S. Borziak. The electric surface interaction in the soil-slag-biological solids system. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2019, Volume 708, Article ID 012110. doi:10.1088/1757-899X/708/1/012110.

Викладає дисципліни :

Навчальна дисципліна Освітня програма Рівень вищої освіти
Фізико-хімічна механіка будівельних матеріалів і конструкцій

192 ПЦБ

192 БЕС

273 ЗС

Перший (бакалаврський)
Механіка грунтів, основи та фундаменти

192 ПЦБ

192 БЕС

273 ЗС

Перший (бакалаврський)

Діагностика та підсилення земляного полотна

192 ПЦБ

273 ЗС

 Другий (магістерський)

Тел. (057) 730-10-68

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1. Основы теории твердения, прочности, разрушения и долговечности портландцемента, бетона и конструкций из них: монография: в 3 т. Т. 1. Коллоидная химия и физико-химическая механика цементных бетонов / А.Н. Плугин, А.А. Плу­гин, Л.В. Трикоз, А.С. Кагановский, Ал.А. Плугин. – К.: Наук. думка, 2011. – 331 с.

2. Зміцнена ґрунтова композиція/ А.А. Плугін, Л.В. Трикоз, В.Ю. Савчук /Патент на винахід 115843 UA - Заявл. 09.12.2016. – Заявка № u 2016 12568. – Опубл. 26.12.2017. – Бюл.№ 24.

3. Трикоз Л.В., Савчук В.Ю. Дослідження залежності зміни питомого опору ґрунту від кількості активного мулу станцій біологічного очищення // Науковий вісник будів­ни­цт­­­ва.-Харків: ХДТУБА; ХОТВ АБУ, 2017.- Т. 87. - № 1.- С.128-133. https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/1_87_2017/stroitel_1_87_2017_128_133.pdf

4. Investigation into the Impact of Bitumen Emulsion upon the Electrical Resistance of the Cement and Sand Grout // L.V. Trykoz, I.V. Bagiyanc, А.V. Nykytynskyj// International Journal of Engineering Research in Africa, 2017, Vol. 29, pp 98-103 doi: 10.4028/www.scientific.net/JERA.29.98

5. ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕФОРМАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ҐРУНТОВОГО МАТЕРІАЛУ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІДХОДІВ // Трикоз Л.В., Савчук В.Ю. // Наука та прогрес тран­спорту: Вісник  Дні­пропетровського національного уні­вер­ситету заліз­ни­ч­но­го транспорту ім. Акад. А.В.Лазаряна. Науковий журнал. - № 2 (68) 2017.-С.166-172. doi 10.15802/stp2017/100249

6. Дослідження взаємодій компонентів глиновмісних матеріалів методом інфрачервоної спектроскопії / Трикоз Л.В., О. С. Борзяк, В. Ю. Савчук /Зб. наук. праць УкрДУЗТ. - Хар­ків, 2017. - Вип. 171. - С. 44-52. http://csw.kart.edu.ua/article/view/111402

7. Non-destructive control method of the state of objects operating long time / Liudmyla Trykoz, Svetlana Kamchatnay, Vitalii Lyuty, Dmytro Borodin, Armen Atynian / Diagnostyka, 2018. - Vol. 19. - No. 1. - P. 11-17. DOI:https://doi.org/10.29354/diag/81056

8. Independent diagnostic computer systems with the  ability to restore operational characteristics of construction facilities / Andrii Plugin, Liudmyla Trykoz, Oleh Herasymenko, Anton Pluhin, Vitaliy Konev / Diagnostyka, 2018. - Vol. 19. - No. 2. - P. 11-21. http://dx.doi.org/10.29354/diag/83009

9. Усадочные деформации акрилового  композиционного материала для ремонта бетонных сооружений/ Л.В. Трикоз, С.Н. Камчатная, О.М. Пустовойтова /Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, 2018. - Vol. VI (19). - Iss. 171. - Р. 63-65. https://doi.org/ 10.31174/SEND-NT2018-171VI19-14

10. Probabilistic evaluation of the railway track infrastructure components failure risk/ Anatoliy Shtom­pel, Liudmyla Trykoz , Dmytro Borodin, Andrii Ismagilov, Yaroslav Chmuzh /MATEC Web of Conferences 230, 01017 (2018) Transbud-2018: 8 pages. https://doi.org/10.1051/matecconf/201823001017

11. Пат. 117383 UA МПК (2018.01) E01B 1/00 E01B 27/02 (2006.01) E01C 7/18 (2006.01) C09D 195/00 C08L 93/04 (2006.01). Гідрофобізований ма­те­ріал для влаштування ба­ластного шару заліз­ни­чної колії з підви­щенним електроопором / А.А. Плугін, Л.В. Трикоз, І.В. Багіянц, В.П. Мороз, О.С. Борзяк, О.С. Герасименко / Заявл. 26.04.2016. – Заявка № а 2016 04676 – Опубл. 25.07.2018. – Бюл.№ 14.

12. Трикоз Л.В., Камчатна С.М., Пустовойтова О.М. Вплив виду та кількості наповнювача на деформативні властивості акрилового композиційного матеріалу для ремонту бетонних конструкцій / Вісник ОДАБА. Зб. наук. праць.- Одеса: ОДАБА, 2019. - Вип.74.- С.122-128. DOI: 10.31650/2415-377X-2019-74-122-128

13. L. Trykoz, S. Kamchatnaya, O. Pustovoitova, A. Atynian, O. Saiapin. Effective Waterproofing of Railway Culvert Pipes. The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering 2019 Volume 14 Issue 4: 473–483 https://doi.org/10.7250/bjrbe.2019-14.453

14. I. E. Кazimagomedov, L. V. Trykoz, F. I. Кazimagomedov, A. V. Rachkovskiy. Study of the forming processes of the arbolite structure during the chemical activation of flax shove. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2019, Volume 708, Article ID 012086. doi:10.1088/1757-899X/708/1/012086

15. L. V. Trykoz, S. V. Panchenko, D. O. Bondarenko, A. A. Plugin, O. S. Borziak. The electric surface interaction in the soil-slag-biological solids system. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2019, Volume 708, Article ID 012110. doi:10.1088/1757-899X/708/1/012110.