Наука

Правила прийому до аспірантури та докторантури українського державного університету залізничного транспорту в 2017 році

Останнє оновлення: Середа, 27 вересня 2017, 07:24

1. Загальні положення

1.1 Вступ до аспірантури та докторантури Українського державного університету залізничного транспорту (далі Університет) у 2017 році здійснюється на конкурсній основі відповідно до «Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів у 2017 році», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10.2016 р. № 1236, «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261; та цих «Правил прийому до аспірантури та докторантури Українського державного університету залізничного транспорту у 2017 році».

1.2 «Правила прийому до аспірантури та докторантури Українського державного університету залізничного транспорту у 2017 році» (далі - Правила прийому) є додатком до «Правил прийому до Українського державного університету залізничного транспорту у 2017 році».

1.3. Затверджені Правила прийому до аспірантури та докторантури діють з 01 березня 2017 року до 31 серпня 2018 року.

1.4. Правила прийому до аспірантури визначають:

1.4.1. процедуру, перелік і строки подання документів для вступу до аспірантури та докторантури Університету;

1.4.2 зміст, форму і строки вступних випробувань для конкурсного відбору вступників до аспірантури за кожною спеціальністю або відповідною галуззю знань.

1.5 Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки, а підготовки доктора наук у докторантурі – два роки.

1.6 Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом і нормативні терміни навчання до аспірантури здійснюється згідно ліцензії.

2. Організація прийому до аспірантури та докторантури

2.1. Основною формою підготовки фахівців ступеня доктора філософії на третьому рівні вищої освіти є аспірантура. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

2.2 Фінансування підготовки

2.2.1 здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Університеті здійснюється:

 • за рахунок коштів державного бюджету України – за державним замовленням;
 • за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення в межах ліцензованого обсягу.

2.2.2. в докторантурі Університету здійснюється:

 • за рахунок коштів Державного бюджету України – за державним замовленням;
 • за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення.

2.3 Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії проводиться в Університеті за очною (денною, вечірньою) та заочною формою навчання.

2.4 Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі за очною (денною, вечірньою) формою навчання.

2.5 Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі: міжнародних договорів України та/або міжнародних програм обміну чи мобільності; на підставі договорів, укладених між Університетом та вищими навчальними закладами (науковими установами) інших країн, щодо обміну вченими чи академічної мобільності; за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

2.6 Аспіранти денної форми навчання (докторанти) отримують державну стипендію у разі зарахування на навчання за державним замовленням у відповідності з чинним законодавством України; іногородні аспіранти (докторанти) на підставі довідки з постійного місця реєстрації забезпечуються гуртожитком для несімейних.

2.7 Аспіранти заочної форми навчання користуються пільгами згідно з чинним законодавством України.

3. Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування до аспірантури та докторантури

Початок прийому заяв та документів від осіб, які складають вступні випробування – 01.07.2017р. Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають вступні випробування – 20.07.2017р.

Проведення вступних випробувань – 21.07.2017р. – 26.07.2017р. Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування за рахунок коштів державного бюджету – 01.08.2017 р. Зарахування вступників за рахунок коштів державного бюджету – до 07.08.2017р.

Прийом заяв та документів від осіб, які планують навчання в докторантурі 01.07.2017р. - 20.07.2017р.

Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб здійснюється до 01.11.2017р.

4. Порядок прийому заяв і документів до аспірантури

4.1. Повний комплект документів у картонному швидкозшивачі подається вступником особисто у приймальну комісію Університету;

4.2. Під час подання документів вступник пред’являє:

 • документ, що засвідчує особу та громадянство;
 • заява установленої форми;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ і додаток до нього.

Перелік обов’язкових документів:

 • заява установленої форми в письмовому вигляді;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень магістра/спеціаліста і додаток до нього; у разі якщо диплом магістра, на основі якого абітурієнт вступає в аспірантуру, здобутий у іноземному вищому навчальному закладі, абітурієнт допускається до вступних випробувань на рівні з іншими абітурієнтами;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство згідно з чинним законодавством;
 • копію довідки ідентифікаційного коду;
 • посвідчення про складені кандидатські іспити (при наявності).
 • не обов’язково (подається до відділу аспірантури):
 • особовий листок з обліку кадрів (якщо абітурієнт працює, то листок оформлюється за основним місцем роботи і засвідчується у відділі кадрів; якщо абітурієнт не працює, то оформлюється та підписується самостійно абітурієнтом);
 • письмовий висновок передбачуваного наукового керівника;
 • витяг з протоколу засідання вченої ради факультету (за наявністю);
 • рекомендаційний лист(и), зокрема від потенційного роботодавця та/або вченого, зацікавленого у науковій співпраці з абітурієнтом у разі його вступу до аспірантури(за наявністю);
 • 2 фотокартки 3х4;
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня) (за наявності);
 • копію трудової книжки (за умови її наявності копія завіряється за місцем роботи);
 • інші докази спроможності абітурієнта проводити наукові дослідження за обраною спеціальністю.

Копії документу, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

5. Проведення вступних випробувань

5.1. До вступних випробувань допускаються особи, які своєчасно подали всі необхідні документи.

5.2. Вступні випробування до аспірантури Університету складаються із:

 • фахового іспиту із спеціальності (в обсязі навчальної програми освітнього рівня магістра, яка відповідає обраній вступником науковій спеціальності);
 • вступного іспиту з іноземної мови в обсязі, який відповідає необхідному вступному рівню для подальшого навчання (вдосконалення) цієї іноземної мови в аспірантурі;
 • співбесіда з фаху (згідно затвердженої програми).

5.3. Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, що зазначена в дипломі магістра (спеціаліста) можуть бути призначені додаткові вступні випробування

5.4 Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

5.5 Прийом вступних іспитів проводиться відповідно до затвердженого розкладу.

5.6. Вступні випробування проводяться предметними екзаменаційними комісіями, як правило, у складі 3

5 осіб, які призначаються наказом ректора.

5.7. Вступники, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, а також особи, що забрали документи після дати закінчення прийому документів до участі в наступних вступних випробуваннях не допускаються і в конкурсному відборі не приймають участі. Перескладання вступних випробувань не допускається.

6. Проведення конкурсу і зарахування до аспірантури

6.1. Результати вступних іспитів оцінюються за 100-бальною шкалою. Вступники, які наберуть менш як 60 балів, за окремим вступним іспитом позбавлятимуться права участі в конкурсі.

6.2. Конкурсний бал (КБ) особи, яка претендує на зарахування до аспірантури розраховується за формулою:

КБ = ВІСхК1 + ВІМхК2 + ДБхК3,

де ВІС – результат вступного іспиту із спеціальності;

ВІМ – результат вступного іспиту з іноземної мови;

ДБ – додаткові бали (співбесіда);

К – вагові коефіцієнти:

К1=0,5; К2=0,3; К3=0,2.

6.3. Рішення приймальної комісії про зарахування до аспірантури затверджується наказом ректора Університету, який оприлюднюється в установленому порядку.

6.5 Кожному аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом ректора призначається науковий керівник (керівники).

7. Порядок прийому заяв і документів до докторантури

7.1 Для уможливлення проведення заключних досліджень та/або оформлення результатів у вигляді дисертації, монографії або сукупності статей, які подаватимуться до захисту наукового ступеня доктора наук, особа має право вступити в докторантуру Українського державного університету залізничного транспорту.

7.2. До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в в міжнародних, вітчизняних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації.

7.3 Для вступу в докторантуру, не менше ніж за два місяці до початку вступних випробувань, абітурієнт подає відповідній кафедрі університету розгорнуту пропозицію, в якій вказує план дослідницької роботи та/або об’єм наукової роботи, необхідної для підготовки результатів вже проведених досліджень до захисту. Протягом місяця з дня отримання документів від всіх вступників відповідна кафедра/факультет/підрозділ заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури.

7.4. Перелік документів, необхідних для вступу до докторантури включає:

 • заява установленої форми;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство згідно з чинним законодавством;
 • копію довідки ідентифікаційного коду;
 • копію диплому доктора філософії;
 • особовий листок обліку кадрів;
 • дві фотокартки (3х4);
 • список опублікованих наукових праць і винаходів;
 • розгорнутий план дисертації (монографії) або детальний план необхідних публікацій для формування тієї сукупності статей, на базі якої планується здобуття наукового ступеня доктора наук;
 • характеристику вступника написану доктором наук, який єштатним науково-педагогічним або науковим працівником університету, із згодою надати абітурієнту наукову консультацію в разі його вступу в докторантуру. – копія трудової книжки;

7.5. Копії документу, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.