Абітурієнт

Публічне управління і адміністрування

Останнє оновлення: Середа, 08 листопада 2017, 09:25
Характеристика програми навчання
Назва спеціальності Публічне управління і адміністрування
Назва програми Публічне управління і адміністрування
Рівні освіти Бакалавріат (I), Магістратура (ІІ)
Час навчання
денна форма навчання
Бакалавріат (I)
на основі повної загальної середньої освіти (4 роки / 8 семестрів)
Бакалавріат (I)
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра (2 роки / 4 семестри)
Магістратура (ІІ)
на основі диплома бакалавра (1,4 года / 3 семестра)
Час навчання
заочна форма навчання
Бакалавріат (I)
на основі повної загальної середньої освіти (5 років / 10 семестрів)
Бакалавріат (I)
на основі диплома молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра (3 роки / 6 семестрів)
Магістратура (ІІ)
на основі диплома бакалавра (1,4 року / 3 семестри)
Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є отримання теоретичних знань, практичних вмінь і навичок з публічного управління щодо застосування законів, принципів, методів, технологій та процедур в управлінні суб'єктами публічної сфери, що забезпечить європейський рівень надання адміністративних послуг на засадах запровадження у практику діяльності принципів демократичного врядування.

Програма передбачає глибоке вивчення теорії публічного адміністрування, конституції та врядування, державного регулювання економіки та економічної політики, територіального управління, планування розвитку територій, публічних фінансів, комунікації в публічній адміністрації, технологій публічного адміністрування, проектного менеджменту у публічному адмініструванні, соціального розвитку, інформаційно-аналітичного забезпечення публічного адміністрування, інституційних основ ЄС.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам вищої освіти, які навчаються на другому (магістерському) рівні, що зацікавлені у вирішенні проблем публічного адміністрування, державним службовцям, працівникам структур, що надають управлінські та адміністративні послуги. В ході навчання слухачі беруть участь в науково-практичних заходах за участю представників міжнародних та європейських організацій, а також фахівців органів державної влади.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:
 • • здатність розробляти прогнозні та програмні документи економічного і соціального розвитку;
 • • вміння визначити напрями розвитку галузі, території, підприємства, інших об’єктів управління (публічного адміністрування);
 • • вміння організовувати управління процесом змін в організації, застосовуючи відповідні методи стратегічного менеджменту та організаційної культури;
 • • вміння організовувати управління процесом змін в організації, застосовуючи відповідні методи стратегічного менеджменту та організаційної культури;
 • • організації та розробки заходів щодо запровадження електронного урядування в різних сферах публічного адміністрування;
 • • вміння приймати управлінські рішення щодо модернізації управління, використовуючи європейські підходи та вітчизняний досвід;
 • • здатність надавати експертну оцінку політико-правовим документам, програмам і заявам політичного характеру, використовуючи методи політичного аналізу, виходячи з їх змісту;
 • • здатність щодо ефективної комунікації з громадськістю;
 • • володіння методами реагування на загрози національній безпеці, розуміння основ стратегічного управління у сфері національної безпеки;
 • • виявлення та дослідження проблем політики європейської інтеграції України;
 • • реалізації кадрової політики і реформування публічної служби;
 • • розвитку керівних і лідерських здібностей публічних службовців;
 • • навичок запобігання та протидії корупції та утвердження етичної поведінки на публічній службі.
Можливості працевлаштування

Магістр з публічного управління та адміністрування підготовлений для роботи в органах виконавчої влади, місцевих державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування, вищих навчальних закладах, академічних установах, корпоративних установах та бізнес-структурах різних галузей, політичних партіях та громадських організаціях і здатний обіймати в цих органах і установах посади керівників, провідних і головних спеціалістів підрозділів, керівників організаційних служб електронного урядування, керуючих справами; посади аналітиків, експертів, проектних менеджерів, радників, консультантів, спеціалістів по роботі з персоналом і зв’язків з громадськістю, науковими працівниками, викладачами.

Додаткова інформація

В навчальному процесі кафедри широко використовуються комп’ютерні технології та програмне забезпечення Microsoft Project з метою підготовки нормативної документації, пропозицій, рекомендацій, проектів для суб’єкта публічного адміністрування щодо визначення цілей і завдань та етапів управлінських рішень. Особливістю програми є наявність практичної підготовки, зокрема на підприємствах залізничного комплексу. До викладацької та наукової роботи активно залучаються керівники структурних підрозділів Міністерства інфраструктури України та Укрзалізниці, а також провідні вчені вищих навчальних закладів Харкова та України.