Кафедри ІКСТ

Науково-дослідна робота кафедри

Останнє оновлення: Четвер, 12 грудня 2019, 13:34

На кафедрі створені всі необхідні умови професійного росту науково-педагогічних кадрів.

Основними напрямками роботи кафедри ОТ та СУ в останні роки було розроблення систем автоматичного керування, моделювання систем, обчислювальної техніки та нетрадиційних нейроподібних обчислювальних та управляючих систем.

Серед наукових розробок треба відмітити роботи, що пов’язані з розробкою теоретичних основ побудови нейро-автоматних сіткових структур, проведених під керівництвом і за участю професора, д.т.н. Філіппенко І.Г., який є автором цього нового наукового напрямку.

Значення нового наукового напрямку полягає у тому, що воно закладає основи побудови нейрон-автоматних надійних, відмовостійких і живучих сіток структур, на яких можна реалізувати алгоритми різного призначення, зокрема, алгоритми цифрового керування.

В рамках цього напрямку в університеті була проведена науково-дослідна робота на теми:

 1. "Розробка концепції побудови інтелектуальних відмовостійких та живучих систем керування",
 2. "Розробка концепції побудови нейромережних та нейрокомп’ютерних технологій високопродуктивних оброблювачів інформації".

Основні висновки з цих робіт полягають в наступному:

 • вперше запропоновано концепцію побудови надійних, відмовостійких та живучих нейросіток для реалізації на них обчислювальних та керуючих систем реального часу;
 • вперше визначено клас цифрових фільтрів, які можуть бути реалізовані на нейро-автоматно сіткових структурах;
 • вперше розроблено методи перетворення різноцевих рівнянь цифрових фільтрів до цілочисельного та цілозначного виду, що дозволяє їх подання у нейро-автоматно сітковому вигляді;
 • вперше запропоновано процедури структурних відображень операцій цифрових фільтрів на нейро-автоматно сіткові операції, що дозволило формально відображати структури цілочисельних, цілозначних фільтрів на нейрон - автоматні сіткові структури;
 • вперше розроблено методи реалізації алгоритму пропорційно-диференційного закону регулювання на нейро-автоматно сітковому базисі;
 • вперше запропоновано концепцію багаторівневих передатних функцій, що дозволило запропонувати концепцію побудови багаторівневих нейро-автоматно сіткових фільтрів;
 • запропонований вперше метод синтезу багаторівневого нейро-автоматно сіткового ПД - регулятора в повній мірі використовує увесь накопичений людством теоретичний та практичний досвід проектування систем автоматичного регулювання на відміну від методів синтезу штучних нейронних систем регулювання, проектування яких більшою мірою базується на евристичних методах;
 • для синтезованого ПД - регулятора розроблені комп'ютерні моделі його компонентів і комп'ютерна модель ПД - регулятора в цілому за допомогою об'єктно-орієнтованого програмування на мові СИ++;
 • отримані наукові результати доцільно використовувати при побудові відповідальних і техногенно-небезпечних систем, та побудови нейрочипів, нейрокомп’ютерів та синергетичних нейросіток для реалізації на них надійних, відмовостійких та живучих систем керування у реальному часі;
 • отримані результати дають підґрунтя для можливості перетворенню отриманих математичних та комп’ютерних моделей на мову проектування (VHDL або Verilog) понад великих інтегральних схем;
 • після створення основних базисних компонентів імовірностно- детермінованих нейроподібних сіткових структур на VHDL або Verilog можна переходити на виготовлення понад великих інтегральних схем, і після цього перейти до промислового використання отриманих науково-технічних досягнень;
 • ліцензійна спроможність отриманих результатів підтверджується 9 авторськими свідоцтвами щодо компонентів нейро-автоматно сіткової бази;
 • інвестиційна привабливість отриманих результатів може зацікавити тільки ті галузі виробництва, які створюють системи керування складними, техногенно-небезпечними об’єктами, неполадки в яких можуть призвести до катастрофічних наслідків;
 • отримані результати можуть бути використані також в перспективних проектах, пов’язаних з удосконаленням систем регулювання на об’єктах залізничного транспорту, для яких буде забезпечена задана надійність, відмовостійкість та живучих систем на заданий період функціонування системи без втручання людини в роботу системи;
 • отримані в роботі результати можуть бути використані в вищих навчальних закладах при викладанні дисциплін з новітніх інформаційних технологій;
 • отримані результати щодо побудови нейро-автоматних сіток можна віднести до новітніх інформаційних технологій XXI століття.

При кафедрі постійно працює студентське наукове товариство. Щорічно студенти доповідають на наукових конференціях результати своєї роботи, тези доповідей яких публікуються в збірнику наукових праць університету.

Підготовка доповідей на СНТК
к.т.н., доцентом Головко О.В.