Кафедри механіко-енергетичного факультету

Електричні апарати

Останнє оновлення: Середа, 26 червня 2019, 00:08

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

ЕЛЕКТРИЧНІ АПАРАТИ

освітній рівень: перший (бакалавр)
галузь знань: 14 Електрична інженерія, 27 Транспорт
спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 273 Залізничний транспорт
освітня програма: електричний транспорт (ЕТ); електропостачання та ресурсозберігаючі технології (ЕРТ), електровози та електропоїзди (ЕЕ)

Програма вивчення навчальної дисципліни «Електричні апарати» складена відповідно до освітньої програми підготовки бакалавра спеціальностей 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та 273 «Залізничний транспорт»

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: вивчення навчальної дисципліни є електричні апарати, які використовують в електричних системах та комплексах і в електричному транспорті, явища в апаратах, основи їх проектування. Електромеханічні явища в апаратах. Електромагніти змінного і постійного струму. Електричні контакти. Електрична дуга і пристрої ії гасіння.

Міждисциплінарні зв’язки: Курс “Електричні апарати” базується на знаннях, отриманих при вивченні математики, фізики та теоретичних основ електротехніки. Цей курс є базовим для вивчення у наступному дисциплін групи електропостачання залізничного транспорту, електричного обладнання електричного транспорту, електричних машин та електроніки.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1.

Функції, основні частини та класифікація електричних апаратів. Електромагніти.

Змістовий модуль 2.

Електромеханічна апаратура. Призначення та застосування.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Електричні апарати» є навчити студентів основним положенням теорії електричних апаратів стосовно до апаратів високої і низької напруги, особливостям роботи апаратів в нормальних та аварійних режимах, призначенню, принципам дії, будови, режимам роботи апаратів і окремих їх частин, експлуатаційним характеристикам та методикам їх визначення, методикам розрахунків, вибору та перевірки електричних апаратів і струмоведучих частин.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Електричні апарати» є вивчення конструкції електромагнітів постійного та змінного струмів, їх основних параметрів та характеристик; аналіз магнітних матеріалів, які використовують при виготовленні електромагнітів; визначення сили тяги електромагнітів; визначення умов виникнення, гасіння та основних характеристик електричної дуги; вивчення основ теорії нагріву електричних апаратів; аналіз режимів роботи електричних контактів; порівняльний аналіз апаратів управління; умови вибору апаратів розподільчих пристроїв.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати: основи теорії нагрівання апаратів та струмоведучих частин струмами тривалого режиму та режиму короткого замикання; електромагнітні розрахунки та електродинамічні явища в електричних апаратах; закономірності процесів, що протікають при комутації кіл високої та низької напруг; принцип дії, конструкцію, особливості апаратів різного призначення та конструкцію їх окремих частин; режими роботи апаратів, їх характеристики; основні напрямки підвищення ефективності дії апаратів, розрахункові умови для вибору електричних апаратів та струмоведучих частин.
вміти: розраховувати теплові режими провідників та апаратів, визначати їх термічну та динамічну стійкість; здійснювати вибір струмоведучих частин та електричних апаратів різного призначення; аналізувати роботу електричних апаратів та їх елементів у нормальних та аварійних режимах; розраховувати експлуатаційні характеристики апаратів на основі вимірів.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться:

120 годин/ 4 кредити ECTS (ЕТ та ЕРТ);

90 годин/ 3 кредити ECTS (ЕЕ).