Кафедри механіко-енергетичного факультету

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ

Останнє оновлення: Вівторок, 25 червня 2019, 23:17

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ

освітній рівень: другий (магістр)
галузь знань: 14 Електрична інженерія
спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
освітня програма: електропостачання та ресурсозберігаючі технології (ЕРТ)

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Системний аналіз та обґрунтування прийняття технічних рішень» складена відповідно до підготовки освітньо – професійного рівня магістра спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є питання, що виникають при прийнятті технічних рішень на залізничному електротранспорті.
Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна базується на знаннях, набутих студентами при вивченні дисциплін, що входять до циклів: гуманітарно та соціально-економічного; природничо-наукової (фундаментальної) підготовки; загально-професійної, професійної і практичної підготовки.
У свою чергу дисципліна забезпечує низку спеціальних дисциплін, переддипломну практику, дипломне проектування.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1.

Основні поняття системного аналізу на транспорті.

Змістовий модуль 2.

Техніко-економічна ефективність прийняття технічних рішень на залізничному транспорті

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Системний аналіз та обґрунтування прийняття технічних рішень» є надання знань та вміння щодо прийняття обґрунтованих технічних рішень на залізничному транспорті.

1.2. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати: основні положення, мету, завдання щодо проведення системного аналізу та прийняття технічних рішень;
вміти: застосовувати отримані знання для впровадження новітніх досягнень для підвищення ефективності систем на залізничному транспорті.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/3 кредитів ECTS.