Кафедри механіко-енергетичного факультету

АВТОМАТИЧНІ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ

Останнє оновлення: Середа, 26 червня 2019, 00:03

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

АВТОМАТИЧНІ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ

освітній рівень: другий (магістр)
галузь знань: 14 Електрична інженерія
спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
освітня програма: електричний транспорт (ЕТ)

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Автоматичні системи керування електричного рухомого складу» складена відповідно до підготовки освітньо – професійного рівня магістра спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є існуючі та перспективні автоматичні системи керування електричного рухомого складу з врахуванням призначення рухомого складу та умов його експлуатації.
Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна базується на знаннях, набутих студентами при вивченні дисциплін, що входять до циклів: гуманітарно та соціально- економічного; природничо - наукового; професійної та практичної підготовки.
У свою чергу дисципліна забезпечує низку спеціальних дисциплін, переддипломну практику, дипломне проектування.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1.

Основні поняття та принципи побудови систем керування ЕРС. Традиційні системи.

Змістовий модуль 2.

Перспективні системи автоматичного керування.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Автоматичні системи керування електричного рухомого складу» є надання майбутньому магістру знань та вміння щодо визначення призначення, принципів побудови автоматичних систем електричного рухомого складу та особливостей їх практичної реалізації з врахуванням впливу зовнішніх та внутрішніх факторів.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Автоматичні системи керування електричного рухомого складу» є навчити студентів основам проведення аналізу існуючих систем, формулюванню задач та практичної їх реалізації при проведенні інженерної та наукової роботи.

1.3. Згідно з вимогами підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня магістра студенти повинні:
знати: основні напрямки та перспективи щодо застосування автоматичних систем керування на електричному транспорті з врахуванням специфіки інженерної роботи;
вміти: формулювати вимоги до систем автоматичного керування, проводити аналіз щодо забезпечення ними основних характеристик, оцінювати технічний рівень їх реалізації та перспективу щодо їх удосконалення.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин/5 кредитів ECTS.